แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

*พระราชประวัติในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงบรรพชาอุปสมบท

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม*พระราชประวัติในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงบรรพชาอุปสมบท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น