แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

009 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 9 สรุปขั้นที่ 1,2,3,4 MP3

ที่มา Downmerng Ar009 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 9 สรุปขั้นที่ 1,2,3,4 โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/HRRKuQU8ba/009__16___9__1234.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น