แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เคยฆ่าคน ฆ่าสัตว์ เมื่ิอฟังคำตถาคตปฏิบัติมรรค ๘แล้วละสังโยชน์ได้จะยุติธรรมต่อผู้ถูกกระทำหรือไม่?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมเคยฆ่าคน ฆ่าสัตว์ เมื่ิอฟังคำตถาคตปฏิบัติมรรค ๘แล้วละสังโยชน์ได้จะยุติธรรมต่อผู้ถูกกระทำหรือไม่?
เปิดธรรมที่ถูกปิด...ด้วยพุทธวจน
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
www.watnapp.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น