แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พระที่เป็นหมอดู ถือว่าเป็นเดรัจฉานวิชา และขวางกั้นมรรคผลนิพพาน

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมพระที่เป็นหมอดู ถือว่าเป็นเดรัจฉานวิชา และขวางกั้นมรรคผลนิพพาน
เปิดธรรมที่ถูกปิด...ด้วยพุทธวจน
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
www.watnapp.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น