แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

011 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 11 ขั้นที่ 5,6,7 MP3

ที่มา Downmerng Ar011 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 11 ขั้นที่ 5,6,7 โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/H83SSSGIba/011__16___11__567.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น