แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

แง่มุมเรื่องการบริจาคร่างกายและอวัยวะ เรื่องการกินเจพระศาสดาตรัสไว้หรือไม่ อย่างไร

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมแง่มุมเรื่องการบริจาคร่างกายและอวัยวะ เรื่องการกินเจพระศาสดาตรัสไว้หรือไม่ อย่างไร
[บางส่วนจากพุทธวจนสนทนา หลังฉัน เสาร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗]
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น