แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

003 ปัญหาแตกแยกเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้า ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar003 ปัญหาแตกแยกเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้า ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม 20 มกราคม 2522 MP3
http://www.4shared.com/mp3/nKVjXJMrce/003_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น