แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

002 พระเจ้าในฐานะสิ่งสูงสุดที่มนุษย์มีร่วมกัน ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar002 พระเจ้าในฐานะสิ่งสูงสุดที่มนุษย์มีร่วมกัน ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม 13 มกราคม 2522 MP3
http://www.4shared.com/mp3/MJMHLHSUce/002_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น