แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

010 ความรักพระเจ้า ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar010 ความรักพระเจ้า ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม 10 มีนาคม 2522 MP3
http://www.4shared.com/mp3/oC1GUu8Gce/010_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น