แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

012 สรุปความ ใจความแห่งคริสต์ธรรมฯ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar012 สรุปความ ใจความแห่งคริสต์ธรรมฯ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม 24 มีนาคม 2522 MP3
http://www.4shared.com/mp3/1W3Ym1qOba/012__.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น