แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

015 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 15 ( ขั้นที่ 11,12, 13) MP3

ที่มา Downmerng Ar015 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 15 ( ขั้นที่ 11,12, 13) โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/FU77LA0aba/015__16___15____1112_13_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น