แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ถ้าผมบวชเป็นพระ มีโยมมาขอให้ทำเดรัจฉานวิชา ผมจะอธิบายอย่างไร?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมถ้าผมบวชเป็นพระ มีโยมมาขอให้ทำเดรัจฉานวิชา ผมจะอธิบายอย่างไร?
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10 ปทุมธานี
www.watnapp.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น