แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

018 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 18 ( ขั้นที่ 14,15,16 ) ตอนสุดท้าย MP3

ที่มา Downmerng Ar018 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 18 ( ขั้นที่ 14,15,16 ) ตอนสุดท้าย โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/gRuKsGoCba/018__16___18____141516___.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น