แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

014 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 14 (ขั้นที่ 9,10) โดย MP3

ที่มา Downmerng Ar014 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 14 (ขั้นที่ 9,10) โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/bmup6qjMba/014__16___14___910_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น