แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

011 การสารภาพบาป ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar011 การสารภาพบาป ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม 17 มีนาคม 2522 MP3
http://www.4shared.com/mp3/oOoX9AGeba/011_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น