แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การเวียนเทียนมีกล่าวไว้ในพุทธวจนหรือไม่?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมการเวียนเทียนมีกล่าวไว้ในพุทธวจนหรือไม่?
ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม BN.1620...
พุทธวจน_รวมคลิปพระพุทธเจ้าสอนอะไร?
https://www.youtube.com/watch?v=vc47c...
........................................­­­­­......................
TOPHIT ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
https://www.youtube.com/watch?v=cYFPA...
........................................­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­...........­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.
รวมคลิปศึกษา,ปฏิบัติ,สั่งสมสุตตะ(จากภาพพ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ระสูต­­­­­­­ร)ใ­น­ค­ำ­ส­อ­น­ข­อ­ง­พ­ร­ะ­ศ­า­ส­ด­า­เ­ท­่­­า­­น­­ั­­้­­น­­.
https://www.youtube.com/watch?v=hxEE5...
........................................­­­­­­­­­­­­­­­­­........................
ขอเชิญกัลยาณมิตรเงี่ยโสตลงสดับในธรรม สั่งสมสุตตะ,ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพร­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ะ­พ­ุ­ท­ธ­เ­จ­้­­า (พุทธวจน) เลือกตามหมวดธรรมตามความต้องการ ยูทูป "ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม"
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
........................................­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­..­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น