แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

017 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 17 ( ขั้นที่ 14,15 ) MP3

ที่มา Downmerng Ar017 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 17 ( ขั้นที่ 14,15 ) โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/0piPxTFTba/017__16___17____1415__.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น