แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ขอคำอธิบายพระสูตรภิกษุที่เลี้ยงชีพผิด เปรียบเหมือนผ้าเปลือกปอ

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมขอคำอธิบายพระสูตรภิกษุที่เลี้ยงชีพผิด เปรียบเหมือนผ้าเปลือกปอ
ภิกษุ ท.! ผ้าทอด้วยเปลือกปอ ถึงจะยังใหม่อยู่ สีก็ไม่งาม 
นุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อ ราคาก็ถูก, แม้จะกลางใหม่กลางเก่าแล้ว 
สีก็ยังไม่งามนุ่งห่มเข้าก็ยังเจ็บเนื้อ ราคาก็ถูกมาก, 
แม้จะเก่าคร่ำแล้ว สีก็ยังไม่งามนุ่งห่มเข้าก็ยังเจ็บเนื้อ 
ราคาก็ถูกมากอยู่นั่นเอง.

ผ้าเปลือกปอ ที่เก่าคร่ำแล้วมีแต่จะถูกใช้เช็ดหม้อข้าว 
หรือทิ้งอยู่ตามกองขยะมูลฝอย นี้ฉันใด;

ภิกษุ ท.! ภิกษุ ที่ทุศีล มีความเป็นอยู่เลวทราม 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน :
แม้เพิ่งบวชใหม่ เราก็กล่าวว่า มีผิวพรรณไม่งาม 
เหมือนผ้าเปลือกปอที่แม้ยังใหม่อยู่ก็ดูสีไม่งาม ฉะนั้น.

๑ บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๓๑๗/๕๓๙, 
ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น