แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

007 ปัญหาระหว่าง พระเป็นเจ้ากับพระรัตนตรัย ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar007 ปัญหาระหว่าง พระเป็นเจ้ากับพระรัตนตรัย ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม 17 กุมภาพันธ์ 252 MP3
http://www.4shared.com/mp3/V9lzLAQ-ba/007__.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น