แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พุทธวจน- ภิกษุณีสามารถบวชได้หรือไม่?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมพุทธวจน- ภิกษุณีสามารถบวชได้หรือไม่?
เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วย...พุทธวจน
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
www.watnapp.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น