แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

016 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 16 ( ขั้นที่ 11, 12, 13 ) MP3

ที่มา Downmerng Ar016 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 16 ( ขั้นที่ 11, 12, 13 ) โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/AKTw3gBfce/016__16___16____11_12_13__.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น