แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ทำกรรมอย่างไร รับผลของกรรมอย่างนั้น

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมทำกรรมอย่างไร รับผลของกรรมอย่างนั้น
เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วย...พุทธวจน
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
www.watnapp.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น