แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

005 วิวัฒนาการแห่งความคิด ของมนุษย์เกี่ยวกับสิ่งสูงสุด ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar005 วิวัฒนาการแห่งความคิด ของมนุษย์เกี่ยวกับสิ่งสูงสุด  ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ธรรรมบรรยายประจำวันเสาร์ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓  MP3
http://www.4shared.com/mp3/HMP_kc03ba/005__.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น