แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

จริงหรือไม่!!! การที่เราเก็บกระดูกญาติไว้ในโกฏิ เมื่อเขาไปเกิดใหม่จะทำให้มีอวัยวะไม่ครบถ้วน?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมจริงหรือไม่!!! การที่เราเก็บกระดูกญาติไว้ในโกฏิ เมื่อเขาไปเกิดใหม่จะทำให้มีอวัยวะไม่ครบถ้วน?
ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม BN.๑๖๒๐...
เพลย์ลิสต์..https://www.youtube.com/watch?v=qGbd0...
เพจ..https://www.facebook.com/PhuththWCnXr...
............................................................
ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่
http://watnapp.com
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
................................................................
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม - Google+
https://plus.google.com/1006194983054...
..................................................................
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
ขอเชิญกัลยาณมิตรเงี่ยโสตลงสดับในธรรม สั่งสมสุตตะ,ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธวจน) เลือกตามหมวดธรรมตามความต้องการ
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
.....................................................................
*อยากเป็นโสดาบันเอกพีซี ต้องทำอย่างไร รู้อะไร? 
https://www.youtube.com/watch?v=LYjkV...
.............................................................
*จิตหลุดพ้น* 
https://www.youtube.com/watch?v=16jDO...
...........................................................................
รวมคลิปพระพุทธเจ้าสอนอะไร?
https://www.youtube.com/watch?v=vc47c...
.....................................................................
*ไม่อยากตกต่ำทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทำอย่างไร? ##๒ 
https://www.youtube.com/watch?v=bkJUk...
.................................................................
*ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ อธิบายวิธีเจริญอานาปานสติอย่างละเอียด 
https://www.youtube.com/watch?v=JPnBW...
...................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น