แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พุทธวจน-ขอทราบวัตรปฏิบัติเกี่ยวกับการบิณฑบาต

ที่มา ศากยบุตร อันเกิดโดยธรรมพุทธวจน-ขอทราบวัตรปฏิบัติเกี่ยวกับการบิณฑบาต
เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วย...พุทธวจน
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง [๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗]
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น