แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

012 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 12 (ขั้นที่ 8) MP3

ที่มา Downmerng Ar012 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 12 (ขั้นที่ 8) โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/U8GzM2lbba/012__16___12___8_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น