แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

นัยยะเรื่องการทำจีวรให้เสียสีตามบัญญัติพระศาสดา เพื่อไม่ให้ยึดติดในสีใช่หรือไม่ครับ?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมนัยยะเรื่องการทำจีวรให้เสียสีตามบัญญัติพระศาสดา เพื่อไม่ให้ยึดติดในสีใช่หรือไม่ครับ?
เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วย...พุทธวจน
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
www.watnapp.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น