แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

001 ประโยชน์ของการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ MP3

ที่มา Downmerng Ar001 ประโยชน์ของการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม 6 มกราคม 2522 MP3
http://www.4shared.com/mp3/RTvMET9Sba/001_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น