แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

006 ปัญหาเกี่ยวกับปาณาติบาตระหว่างศาสนา ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar006 ปัญหาเกี่ยวกับปาณาติบาตระหว่างศาสนา ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ธรรรมบรรยายประจำวันเสาร์ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ MP3
http://www.4shared.com/mp3/fxuIWSCHba/006_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น