แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

004 การเกิดของพระคัมภีร์ในศาสนาที่มีพระเจ้า ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar004 การเกิดของพระคัมภีร์ในศาสนาที่มีพระเจ้า ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม 27มกราคม 2522 MP3
http://www.4shared.com/mp3/l6z7s-Y5ce/004_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น