แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวถึงวิธีเดินจงกรมที่ถูกต้องไว้หรือไม่เจ้าคะ?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมพระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวถึงวิธีเดินจงกรมที่ถูกต้องไว้หรือไม่เจ้าคะ?
ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม BN.๑๖๒๐...
พุทธวจน_*มาสาธยายปฏิจจสมุปบาท (บาลี-ไทย)
https://www.youtube.com/watch?v=Pdfwo...
..........................................
*จิตหลุดพ้น* 
https://www.youtube.com/watch?v=16jDO...
...........................................................................
ติดตามการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่...
เพจ พุทธวจน อริยสัจจากพระโอษฐ์
https://www.facebook.com/PhuththWCnXr...
............................................................
ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่
http://watnapp.com
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
................................................................
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม - Google+
https://plus.google.com/1006194983054...
..................................................................
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
ขอเชิญกัลยาณมิตรเงี่ยโสตลงสดับในธรรม สั่งสมสุตตะ,ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธวจน) เลือกตามหมวดธรรมตามความต้องการ
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
.....................................................................
รวมคลิปพระพุทธเจ้าสอนอะไร?
https://www.youtube.com/watch?v=vc47c...
.....................................................................
*ไม่อยากตกต่ำทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทำอย่างไร? ##๒ 
https://www.youtube.com/watch?v=bkJUk...
.................................................................
*ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ อธิบายวิธีเจริญอานาปานสติอย่างละเอียด 
https://www.youtube.com/watch?v=JPnBW...
...................................................................................
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
.............................................................................
*อริยสัจ ๔ ,ปฏิจจสมุปบาท *โสดาบันเอกพีซี *การปฏิบัติธรรมควรเริ่ม *ภัยเวรที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้ *ต้องฝึกอย่างไรไม่ให้โกรธ* *อย่าลืมลม *เหตุเกิดของกรรม * Key Wordสำคัญ *เจริญอิทธิบาท ๔ +กุศลฮี *จิตหลุดพ้น* *วิธีแก้กรรม ดับกรรม *วิธีใคร่ครวญพิจารณา *ทำงานไปด้วย *วิธีปล่อยวางจิต *จิตหลุดพ้น *หนทางเข้าสู่วิมุติิ *ให้พอตัวเพื่อตนเองก่อน *อานาปานสติมีปาฏิหาริย์ *วิธีฝึกสติในการทำงาน *มรรค ๘ แก้ได้ทุกเรื่อง *เข้าใจแทงตลอด *เห็นเกิดดับมีอานิสงส์แรง ไม่อยากตกต่ำ##๒ *มาฝึกสมาธิ เจริญอานาปา มาสาธยายปฏิจจสมุปบาท วันนี้อย่าลืม!!! ปฏิปทาบรรลุมรรคผล พุทธวจนเพื่อความสิ้นทุกข์ สังโยชน์ ๑๐ ธรรมชั้นลึก!!! ผัคคุณะสูตร กรรมคืออะไร แก้ได้ใหม พุทธวจนคืออะไร รีบละอกุศล โสดาบันเป็นใคร อานาปานสติ เจริญแล้วได้อะไร อย่ามัวหลงเพลิน ความเกิด เป็นทุกข์ กรรม ภพ ชาติ วิญญาณฐีติ , นั่งสมาธิต้องทำ ลมหายใจคือ , เรื่องอริยสัจ ๔ อย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์ , ความเพียรทางจิต , ขอบคุณที่หาเจอ , อยากให้รู้ อยากให้ฟัง!!! , ลองฟังคลิปนี้!!! หลักการและวิธีละภพ เราพ้นจากกรรมด้วยมรรค ๘ ถ้าเราจะต้องตาย สิ้นนันทิ สิ้นราคะ , ละสักกายะทิฏฐิ , เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว , เราจะออกจากระบบ , อนุสัยคืออะไร อวิชชาคืออะไร , สัตตานังคืออะไร อริยสัจ ๔ อะไรคือตัวทุกข์ อานาปานสติ คือ กายคตาสติ วิธีถอนสักกายทิฐิ เห็นอย่างไรจึงไม่มีอนุสัย หมดอาหารก็นิพพาน หลักการและวิธีละภพ เราพ้นจากกรรมด้วยมรรค ๘ ต้องการแก้กรรม วิธีแก้กรรม ดับกรรม วิธีละกรรม คือ ก่อนตาย!!! ..ควรฟังพุทธวจน อนุสาสนีปาฏิหาริย์คือ เสธโอ๊ดแชร์ ให้แม่ฟังสัญญา ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ ทำความเพียรเสียแต่วันนี้ ความเพียรเป็นเรื่องสำคัญ ความเพียรทางจิต ต้องการบรรลุธรรม "กายคตาสสติ" แค่เอาจิตอยู่ที่กาย ฟังธรรมเป็นเหตุให้ละนิวรณ์ ๕ ฝึกตนดีแล้ว ฐานะ ๕ ประการ ความจริงที่ต้องรู้ ๑๐ กฏอิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท
........................................­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­.................­.­.­.­.­.­......................
พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์_2016-10-01
พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมวันอาทิตย์_2016-10-02
https://www.youtube.com/user/nirdukkh...
..................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น