แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

010 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 10 สรุปขั้นที่ 1,2,3,4 ต่อตอนที่ 5,6,7 MP3

ที่มา Downmerng Ar010 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 10 สรุปขั้นที่ 1,2,3,4 ต่อตอนที่ 5,6,7 โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/0u2JOCUHce/010__16___10__1234__567.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น