แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

001 รูปโครงของพระพุทธศาสนา พุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) MP3

ที่มา Downmerng Ar001 รูปโครงของพระพุทธศาสนา พุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น)
รูปโครงของพระพุทธศาสนา อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.2512 สวนโมกขพลาราม 7 เมษายน 2512 MP3
https://www.4shared.com/mp3/CZZhKGvMce/001____.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น