แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

014 บรมธรรมกับการแก้ไขสถานการณ์ของโลก ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar014 บรมธรรมกับการแก้ไขสถานการณ์ของโลก ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ  บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับการแก้ไขสถานการณ์ของโลก อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๑๗ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/gWFX2BMAce/014_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น