แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

010 บรมธรรมกับการศึกษาของโลกปัจจุบัน ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) MP3

ที่มา Downmerng Ar010 บรมธรรมกับการศึกษาของโลกปัจจุบัน ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ ๑๒ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/hVLqIsUfba/010_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น