แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

002 เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๑ พุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) MP3

ที่มา Downmerng Ar002 เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๑.
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.2512 สวนโมกขพลาราม 10 เมษายน 2512 MP3
http://www.4shared.com/mp3/QsnjLECgba/002___.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น