แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

005 เรื่องความหมายของการบวช ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar005 เรื่องความหมายของการบวช ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/OV8nEPT0ba/005_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น