แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

007 สิ่งที่เรียกว่า บรมธรรม ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar007 สิ่งที่เรียกว่า "บรมธรรม" ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ 8 เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/noZGPwshce/007_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น