แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กรรมฐาน ๔๐ กอง เป็นพุทธวจนหรือไม่?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมกรรมฐาน ๔๐ กอง เป็นพุทธวจนหรือไม่?
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง๑๐ ปทุมธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น