แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

004 เรื่องเกี่ยวกับการบวช พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar004 เรื่องเกี่ยวกับการบวช พุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) เรื่องเกี่ยวกับการบวช อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.2512 สวนโมกขพลาราม 5 เมษายน 2512 MP3
https://www.4shared.com/mp3/DWLnaKnDce/004_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น