แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

011 บรมธรรมกับชีวิตนักศึกษา ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar011 บรมธรรมกับชีวิตนักศึกษา ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ  บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับชีวิตนักศึกษา อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๑๓ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/akTWimgFba/011_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น