แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

006 เรื่องวัตถุนิยมกับมโนนิยม ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar006 เรื่องวัตถุนิยมกับมโนนิยม ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ 7 เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/NkRJ4adRce/006_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น