แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

001 ให้กรรมฐาน โดย พระครูภาวนาสมณวัตร วิ วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน MP3

ที่มา Downmerng Ar
001 ให้กรรมฐาน โดย พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ แสดงที่ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย กทม. เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๕๙ MP3
https://www.4shared.com/mp3/yqpzxU1_b...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น