แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

012 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนประถมทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร MP3

ที่มา Downmerng Ar
012 2559.05.30 โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียนประถมทอสี โดยพระอาจารย์ชยสาโร ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร เนื่องในโอกาสให้โอวาทเปิดเทอมแก่นักเรียน ณ โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ MP3
https://www.4shared.com/mp3/0A1wXHW4b...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น