แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

002 เปลี่ยนวิถีชีวิต อปจ โดย พระครูภาวนาสมณวัตร วิ MP3

ที่มา Downmerng Ar
002 เปลี่ยนวิถีชีวิต อปจ โดย...พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. การปรับตัวในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ แสดงที่ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย กทม. เมื่อคืนวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๙ MP3
https://www.4shared.com/mp3/ZFkQH6zcb...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น