แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

008 ธรรมเทศนา 'หลักมั่นคง' โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ MP3

ที่มา Downmerng Ar
008 ธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ เรื่อง 'หลักมั่นคง' โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ MP3
https://www.4shared.com/mp3/bMYMmr8Wb...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น