แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559

007 ธรรมเทศนา ใฝ่สูงไว้ก่อน โดยพระอาจารย์ชยสาโร วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ MP3

ที่มา Downmerng Ar
007 ธรรมเทศนา ใฝ่สูงไว้ก่อน โดยพระอาจารย์ชยสาโร ในวาระชมชวนเพียร ภาคการศึกษา ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ MP3
https://www.4shared.com/mp3/CiVfDggfb...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น