แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

015 บรมธรรมกับสื่อมวลชน ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) MP3

ที่มา Downmerng Ar015 บรมธรรมกับสื่อมวลชน ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ  บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับสื่อมวลชน อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๑๘ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/-0iZT1w4ba/015_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น