แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

016 บรมธรรมกับการเกิดของฮิปปี้ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar016 บรมธรรมกับการเกิดของฮิปปี้ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับการเกิดของฮิปปี้ อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๑๙ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/NBWojZDpba/016_.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น