แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

023 บรมธรรมกับการรู้เท่าทันเนื้อหนัง ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar023 บรมธรรมกับการรู้เท่าทันเนื้อหนัง ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับการรู้เท่าทันเนื้อหนัง อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๗ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/0TzXVv24ce/023_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น